انتقال دامنه به یک مرکز ثبت دامنه دیگر (انتقال یک دامنه)